Yhdistyksen säännöt

Puhdas Mannervesi ry

Nimi: Puhdas Mannervesi

Kotipaikka: Pyhäranta

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Puhdas Mannervesi ja kotipaikka Pyhäranta. Yhdistyksen toimialue käsittää Mannerveden sekä sen valuma-alueen.

2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueensa vesiensuojelua, kunnostusta ja hoitoa. Yhdistys pyrkii edistämään toimialueensa vesistöjen kestävää hyöty- ja virkistyskäyttöä.

3. Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • pyrkii veden laatua parantaviin toimenpiteisiin, kuten kosteikkojen rakentamiseen ja ravinnekuormituksen vähentämiseen
 • pyrkii yhteistyöhön julkisyhteisöjen ja muiden vesiensuojelutyötä tekevien tahojen kanssa.
 • toimii vesialueen hoidosta ja suojelusta kiinnostuneiden yhteistyöelimenä
 • kokoaa tietoa alueen tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
 • tekee aloitteita ja esityksiä vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä pyrkii aktivoimaan alueen asukkaita ja vapaa-ajan asukkaita
 • pyrkii veden laadun tarkkailuun ja seurantaan
 • pyrkii tarvittaessa eri tyyppisiin ruoppaus- ja perkaustoimenpiteisiin veden virtausten parantamiseksi
 • järjestää asianmukaisella luvalla juhlia, retkiä, arpajaisia, varainkeruutapahtumia yms.

Toimenpiteille voidaan hakea rahoitusta kaikista mahdollisista rahoituslähteistä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi suorittaa varojen keräyksiä, järjestää erilaisia neuvonta- ja opastustilaisuuksia sekä järjestää arpajaisia. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö ja oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tavoitteita ja hyväksyy yhdistyksen säännöt.

Yhdistyksellä voi olla lisäksi äänioikeudettomia kannattajajäseniä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksellä voi olla lisäksi ainaisjäseniä ja kunniajäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan liittyä kertakaikkisella jäsenmaksulla, joka on 10x vuosimaksun suuruinen.

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5. Jäsen- ja kannatusmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Ainaisjäseneksi voidaan liittyä kertakaikkisella jäsenmaksulla, joka on 10x vuosimaksun suuruinen.

6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksua tai mikäli hän on muuten laiminlyönyt niitä velvoitteita, jotka hän on jäseneksi tultuaan sitoutunut täyttämään tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 jäsentä. Hallituksen jäsenten määrä päätetään vuosikokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, silloin kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi pitää myös puhelin- tai verkkokokouksia.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita hallitukseen uudelleen.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse. Kutsu vuosikokouksen julkaistaan lisäksi Pyhärannan kunnan tiedotuslehdessä.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kyseistä kokousta.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.