Hankkeet

Kuormitus kuriin

Kuormitus kuriin hankkeen loppuraportin voi lukea myös alla olevasta linkistä.

Kuormitus kuriin on Puhdas Mannervesi ry:n ensimmäinen vesistökunnostushanke, jossa teetetään kuormitusselvitys Mannerveden valuma-alueesta, rakennetaan kaksi kosteikkoa vähentämään Mannerveteen kohdistuvaa ravinnekuormitusta sekä teetetään yleissuunnitelma Mannerveden Pyhämaan puolen rannikosta.

Hankkeen keskeisin tavoite on selvittää Mannerveteen kohdistuvan ravinnekuormituksen määrää ja lähteitä kuormitusselvityksen avulla. Vesistökunnostuksellisina toimenpiteinä hankkeessa rakennetaan kaksi kosteikkoa sitomaan ravinteita Mannerveteen valuvista vesistä. Kosteikot vähentävät osaltaan Mannerveteen kohdistuvan ravinnekuormituksen määrää. Lisäksi hankkeessa tilataan yleissuunnitelma Mannerveden Uudenkaupungin puolelle sijoittuvasta valuma-alueesta. Hanke edesauttaa vesien hyvän tilan saavuttamista ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Hankkeella halutaan lisätä alueen asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden tietoisuutta vesistöjen kunnostuksesta, vesiensuojelusta ja näiden merkityksestä ympäröivälle luonnolle sekä ihmisille. Toisen kosteikon läheisyyteen tullaan pystyttämään kosteikoista ja vesiensuojelusta kertovat infotaulut.

Aikataulu

  • Valkamanlahden ensimmäisen kosteikon (Ihodenjoen pohjoispuoli) aluraivaus (kesä 2020), kaivuutyöt (talvi 2020/2021)
  • Valkamanlanden toinen kosteikko (Ihodenjoen eteläpuoli; aikataulu auki)
  • Mannerveden kuormitusselvityksen maastotyöt (kesä 2020) ja raportti (syksy 2020)
  • Pyhämaan luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu: luontotyypit, kasvillisuus, linnusto (+ viitasammakot); suojavyöhyke- ja kosteikkoehdotukset (kevät - kesä 2020; raportti syksy 2020)
  • Esittelytilaisuudet syksy 2020 (mahdollisuuksien mukaan)

Lisätietoja

  • Minna Kivimäki on aloittanut 01.03.2022 Kuormitus kuriin hankkeen hankevastaavana
  • : email: kuormituskuriin@gmail.com  


Hankealueen kartta