Puhdas Mannervesi ry:n ensimmäinen vesistökunnostushanke

01.04.2020

HANKKEEN TIIVISTELMÄ

Puhdas Mannervesi ry on käynnistänyt ensimmäisen hankkeensa, jonka kesto on kaksi vuotta. Kuormitus kuriin on vesistökunnostushanke, jossa teetetään kuormitusselvitys Mannerveden valuma-alueesta, rakennetaan kaksi kosteikkoa vähentämään Mannerveteen kohdistuvaa ravinnekuormitusta ja teetetään yleissuunnitelma Mannerveden Pyhämaan puolen rannikosta. Hanke on saanut rahoituksen Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry:ltä. Hankerahoituksen ulkopuolinen osuus katetaan talkootyöllä ja yksityisellä rahoituksella. Puhdas Mannervesi ry:n hankkeen kaltaisia vesistökunnostushankkeita ei tiettävästi ole alueella aiemmin toteutettu.

HANKKEEN TARVE JA TAUSTA

Mannervesi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi vuodesta 2013 lähtien. Rehevöitymisen merkit ovat nähtävissä Mannervedellä runsaina sinileväesiintyminä, veden samentumisena sekä vesikasvien määrän lisääntymisenä. Ravinnekuormituksen lähteitä ovat muun muassa maaperästä huuhtoutuminen, maa- ja metsätalous, haja-asutus sekä kalankasvatus.

Vesipuitedirektiivin asettaman tavoitteen mukaan vesistöjen hyvä tila tulisi saavuttaa vuoteen 2027 mennessä. Mannervedellä vesistön hyvää tilaa ei tulla saavuttamaan ilman toimia, joilla vesistöön kohdistuvaa ravinnekuormitusta vähennetään.

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen keskeisin tavoite on selvittää Mannerveteen kohdistuvan ravinnekuormituksen määrää ja lähteitä kuormitusselvityksen avulla. Vesistökunnostuksellisina toimenpiteinä hankkeessa rakennetaan kaksi kosteikkoa sitomaan ravinteita Mannerveteen valuvista vesistä. Kosteikot vähentävät osaltaan Mannerveteen kohdistuvan ravinnekuormituksen määrää, auttavat vähentämään sinileväesiintymiä ja kirkastamaan vettä ja voivat toimia lintujen pesintäpaikkoina ja kalojen kutupaikkoina ollen näin tarpeellisia luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta. Lisäksi hankkeessa tilataan yleissuunnitelma Mannerveden Uudenkaupungin puolelle sijoittuvasta valuma-alueesta, missä selvitetään kosteikoille sopivat paikat, suojavyöhyketarpeet, luonnon monimuotoisuuskohteet ja perinnebiotoopit. Yleissuunnitelmassa esitetään myös käyttösuunnitelma ruovikoille ja rantaniityille.

Hankkeella halutaan lisätä alueen asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden tietoisuutta vesistöjen kunnostuksesta, vesiensuojelusta ja näiden merkityksestä ympäröivälle luonnolle sekä ihmisille. Toisen kosteikon läheisyyteen tullaan pystyttämään kosteikoista ja vesiensuojelusta kertovat infotaulut, joissa kerrotaan kosteikon tarkoituksesta ja vesiensuojelusta. Alueen päiväkodit ja koulut sekä asukkaat voivat käydä tutustumassa kosteikkokohteella.

Hankkeella pyritään osoittamaan, että paikallisilla on itse mahdollisuus vaikuttaa oman lähiluonnon suojeluun ja halutaan aktivoida asukkaita mukaan vesiensuojelutoimintaan. Pitkällä tähtäimellä vesistön tilan parantuminen lisää alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta.

Hankkeessa pyritään myös luomaan yhteistyötä Pyhämaan ja Pyhärannan asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden välille ja luomaan uusia verkostoja paikallisten toimijoiden välille. Tämä lisää alueen yhteistoimintakykyä, mikä edistää maaseudun yhteisöjen toimintaa ja kylien elinvoimaisuutta.

TOTEUTUKSEN ARVIOINTI JA TOIMINNAN JATKUVUUS

Hankkeeseen ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä, yhdistyksen jäsenmäärä ja saatu palaute antavat kuvaa siitä, miten vaikuttavaksi ja hyödylliseksi alueen ihmiset ovat hankkeen kokeneet. Hankkeen päättymisen jälkeen Puhdas Mannervesi ry jatkaa toimintaansa Mannerveden vesiensuojelun hyväksi. Hankkeessa toteutettua kuormitusselvitystä tullaan käyttämään tulevien hankesuunnitelmien ja kunnostustöiden suunnittelun tukena.