Puhdas Mannervesi ry

Puhdas Mannervesi ry on Mannervedellä ja sen valuma-alueella toimiva vesiensuojeluyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Mannerveden vesiensuojelua, kunnostusta ja hoitoa, sekä vesistön kestävää hyöty- ja virkistyskäyttöä.

Mannervesi on matala ja suojaisa merenlahti Pyhärannan ja Uudenkaupungin Pyhämaan välissä. Vedenvaihtuvuus on Mannervedellä vähäistä ja rehevöitymisen merkit ovat nähtävissä sinileväkukintoina, veden samentumisena sekä vesikasvillisuuden lisääntymisenä. Mannervesi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi vuodesta 2013 lähtien.

Mannerveteen virtaa 19 kilometriä pitkä Ihodenjoki, joka saa alkunsa Otajärvestä. Ihodenjoen keskivirtaama on noin 1,5 m3/s ja valuma-alueen pinta-ala 191 km2. Ihodenjoki on luokiteltu voimakkaasti muokatuksi joeksi. Ihodenjoen lisäksi Mannerveteen virtaa muutamia pienempiä uomia, kuten Alhonoja ja Joensuunperänjoki Pyhärannassa sekä Otanpäänoja Pyhämaalla. Ravinnekuormituksen lähteitä Mannervedellä ovat muun muassa maaperästä huuhtoutuminen, maa- ja metsätalous, haja-asutus sekä kalankasvatus.

Puhdas Mannervesi ry perustettiin toukokuussa 2019 alueen asukkaiden toimesta, koska Mannerveden veden laadun heikkeneminen oli herättänyt keskustelua asukkaiden ja mökkiläisten parissa usean vuoden ajan.

Varsinais-Suomen pintavesien ekologinen tila 2019